loader loader

Zemljišta

Apartments Milka Novalja Island Pag

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE MEDULIN

Apartments Milka Novalja Island Pag

VINOGRAD MEDULIN

VINOGRAD MEDULIN

MEDULIN
4500m2

NA UPIT

Apartments Milka Novalja Island Pag

ŠUMA - MEDULIN

Apartments Milka Novalja Island Pag

ZEMLJIŠTE U MEDULINU

ZEMLJIŠTE U MEDULINU

MEDULIN
1100m2

-

Apartments Milka Novalja Island Pag

ZEMLJIŠTE U LIŽNJANU

ZEMLJIŠTE U LIŽNJANU

LIŽNJAN
440m2

35.200,00€

Apartments Milka Novalja Island Pag

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU APARTMANA

Apartments Milka Novalja Island Pag

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU APARTMANA

Apartments Milka Novalja Island Pag

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE MEDULIN

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE MEDULIN

Medulin
1300m2

39000€

Apartments Milka Novalja Island Pag

ZEMLJIŠTE U POMERU

ZEMLJIŠTE U POMERU

Pomer
935m2

NA UPIT

Apartments Milka Novalja Island Pag

ZEMLJIŠTE NA PRODAJU, MEDULINSKA

ZEMLJIŠTE NA PRODAJU, MEDULINSKA

Medulin
2265 m2

75 EUR/M2


Važno za znati

DODATAK OPĆIM UVJETIMA:
OBVEZE POSREDNIKA:Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:1. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini 2. upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu 3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine 4. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla 5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla 6. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika 7. oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju 8. posredovati pri primopredaji nekretnine 9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište10. omogućiti pregled nekretnina nalogodavcu i trećim osobamaOBVEZE PRODAVATELJA:Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju prodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće: 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini 4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu dogovorenog postotka od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Prodavatelju sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Prodavatelju isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine 8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

Kontakt Modul Plus d.o.o.

Modul Plus d.o.o.
Burle 73a
Medulin, Hrvatska (Croatia)
OIB: 10296849179
Tel: +385 (0)52 522 333
GSM: +385 (0)98 9807 822
Email: modulplus01@gmail.com

Modul Plus d.o.o.


DODATAK OPĆIM UVJETIMA: OBVEZE PREMA KUPCU:Kada se kupac obrati agenciji radi kupnje određene nekretnine, sklapa se Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između agencije i Kupca prije sklapanja pravnog posla.Agencija vrši sljedeće usluge:sastavlja potvrde o rezervaciji (ili kapari),Kupcu predočuje dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,kod javnog bilježnika organizira sastavljanje Ugovora i Predugovora te ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,Predstavnik agencije prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i zapisnik o primopredaji.POSREDNIČKA NAKNADA:Za obavljeni posao posredovanja Nalogodavac (Kupac i Prodavatelj) se obvezuje Posredniku isplatiti naknadu/proviziju svaki u visini od 3% + PDV (slovima: tri) od ugovorene kupoprodajne cijene, i to nakon realizacije prodaje, odnosno nakon što treća osobna-kupac isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu Nalogodavcu kao vlasniku predmetne nekretnine.Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukoliko je isplata kupoprodajne cijene ugovorena kroz otplatu na duže vremensko razdoblje (kredita, leasing, obročna otplata i sl.) NALOGODAVAC se obvezuje POSREDNIKU isplatiti naknadnu/proviziju iz st.1 ovog članka, nakon što treća osoba-kupac isplati NALOGODAVCU prvi dio kupoprodajne cijene, odnosno kaparu ili avans ili akontaciju. U slučaju da posrednik ostvari nadprosječne prodajne rezultate, vlasnik mu može, prema dogovoru, odobriti višu posredničku proviziju od one navedene.Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu as drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;Organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorene osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Posredničku naknadu i troškove iz ovih Općih uvjeta Prodavatelju je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 dana od ispostavljanja računa.Na iznos posredničke naknade Posrednik će obračunati PDV po zakonski propisanoj stopi