loader loader

VIKEND KUĆA PULA, -, Pula Istra, Hrvatska

  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
  • Apartments Milka Novalja
VIKEND KUĆA PULA
Pula

Važno za znati

DODATAK OPĆIM UVJETIMA:
OBVEZE POSREDNIKA:Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:1. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini 2. upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu 3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine 4. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla 5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla 6. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika 7. oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju 8. posredovati pri primopredaji nekretnine 9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište10. omogućiti pregled nekretnina nalogodavcu i trećim osobamaOBVEZE PRODAVATELJA:Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju prodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće: 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini 4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu dogovorenog postotka od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Prodavatelju sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Prodavatelju isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine 8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

Kontakt Modul Plus d.o.o.

Modul Plus d.o.o.
Burle 73a
Medulin, Hrvatska (Croatia)
OIB: 10296849179
Tel: +385 (0)52 522 333
GSM: +385 (0)98 9807 822
Email: modulplus01@gmail.com

Modul Plus d.o.o.


DODATAK OPĆIM UVJETIMA: OBVEZE PREMA KUPCU:Kada se kupac obrati agenciji radi kupnje određene nekretnine, sklapa se Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između agencije i Kupca prije sklapanja pravnog posla.Agencija vrši sljedeće usluge:sastavlja potvrde o rezervaciji (ili kapari),Kupcu predočuje dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,kod javnog bilježnika organizira sastavljanje Ugovora i Predugovora te ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,Predstavnik agencije prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i zapisnik o primopredaji.POSREDNIČKA NAKNADA:Za obavljeni posao posredovanja Nalogodavac (Kupac i Prodavatelj) se obvezuje Posredniku isplatiti naknadu/proviziju svaki u visini od 3% + PDV (slovima: tri) od ugovorene kupoprodajne cijene, i to nakon realizacije prodaje, odnosno nakon što treća osobna-kupac isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu Nalogodavcu kao vlasniku predmetne nekretnine.Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukoliko je isplata kupoprodajne cijene ugovorena kroz otplatu na duže vremensko razdoblje (kredita, leasing, obročna otplata i sl.) NALOGODAVAC se obvezuje POSREDNIKU isplatiti naknadnu/proviziju iz st.1 ovog članka, nakon što treća osoba-kupac isplati NALOGODAVCU prvi dio kupoprodajne cijene, odnosno kaparu ili avans ili akontaciju. U slučaju da posrednik ostvari nadprosječne prodajne rezultate, vlasnik mu može, prema dogovoru, odobriti višu posredničku proviziju od one navedene.Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu as drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;Organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorene osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Posredničku naknadu i troškove iz ovih Općih uvjeta Prodavatelju je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 dana od ispostavljanja računa.Na iznos posredničke naknade Posrednik će obračunati PDV po zakonski propisanoj stopi